Ubytovací řád

Znění řádu

1. Při příjezdu do hotelu se host musí prokázat platným dokladem totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). Ubytovat se mohou pouze osoby starší 18 let. Osoby mladší 18 let pouze v doprovodu dospělé osoby. Toto se nevztahuje na organizované sportovních a jiné zájmové skupiny. Schválení podléhá individuálnímu posouzení provozovatelem.

2. Hotel zaručuje ubytovaným hostům kvalitní služby odpovídající úrovni hotelu.

3. Není-li dohodnuto jinak, doba příjezdu a ubytování hosta je stanovena od 14:00 hod.

4. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s jeho objednávkou, nebo s platným ceníkem. V případě prodloužení pobytu se další noc účtuje dle platného ceníku.

5. Hotel má právo požadovat od hosta platbu za ubytování předem.

6. Hotel odpovídá za věci hosta, pouze v tom případě, že byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném. Za peníze a cennosti odpovídá ubytovatel jen tehdy, převzal-li je do úschovy proti potvrzení.

7. V případě návštěvy další osoby, která není hotelovým hostem, je vstup do hotelu povolen pouze tehdy, předloží-li platný doklad totožnosti, v jiném případě může být přijat pouze ve veřejných prostorách hotelu.

8. Hoteloví hosté jsou žádáni, aby dodržovali zákaz kouření ve vnitřních prostorách zámku. V případě zjištění porušení tohoto zákazu se účtuje pokuta ve výši 2 000 Kč.

9. V celém zámeckém areálu je zakázáno manipulace s otevřeným ohněm, pyrotechnikou, vypouštění lampionů štěstí, užívání návykových látek, vyvěšování a vykládání věcí z oken, skladování potravin rychlé zkáze na pokoji.

10. Z bezpečnostního důvodu není povoleno užívat vlastní elektrospotřebičů. Výjimkou jsou holicí strojky, kulma, rádio a osobní počítač. Za používání povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené jejich používání.

11. Hosté jsou žádáni, aby nepřemisťovali žádné zařízení a neprováděli jakékoliv zásahy do elektrické sítě.

12. Za škody způsobené na majetku hotelu odpovídá host podle platných předpisů a je povinen tyto škody ohlásit na recepci. V případě zjištění způsobené škody hostem si hotel vyhrazuje právo požadovat náhradu způsobené škody.

13. Není dovoleno donášet na pokoj sportovní nářadí a předměty (lyže, sáňky, kola), pro jejichž uschování je vyhrazeno jiné místo. Informujte se na recepci zámku.

14. Donášení a konzumace vlastních nápojů a potravin do prostor restaurace není povoleno.

15. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní uzávěry, zhasnout světla, vypnout televizi, uzavřít okna a odevzdat klíč na recepci. Při ztrátě klíče od pokoje se účtuje pokuta 1 000 Kč.

16. Pokud host odchází ze zámku v nočních hodinách, kdy není v provozu recepce hotelu, je povinen zhasnout za sebou světla a zamknout budovu.

17. Psům ani jiným zvířatům není dovoleno vstupovat do vnitřních prostor zámku.

18. V době od 22:00 do 7:00 hodin jsou hosté žádáni, aby dodržovali noční klid a nerušili ostatní spolubydlící. V této době je výslovně zakázáno používat nahlas rozhlasové, televizní přijímače či jinak způsobovat hluk. Pokud bude host hrubým způsobem narušovat noční klid, provozovatel má právo jeho pobyt neprodleně ukončit. Ubytovaní, kteří hrubým způsobem narušili domovní klid, nemají nárok na vrácení peněz.

19. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s hotelem. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí se host nejpozději do 11:00 hodin posledního dne a vyklidí pokoj. Hotel si vyhrazuje právo požadovat úplatu za překročení času sjednaného nad rámec ubytování za poplatek 200 Kč/hodina.

20. Hotel si vyhrazuje právo informovat hosta do 24 hodin po jeho odjezdu ohledně ztráty pokojového zařízení či vybavení a požadovat po hostovi úhradu. O tomto bude učiněn zápis, který potvrzen dvěma subjekty (recepční a pokojská).

21. V prostorách zámku je možné pořizování videozáznamu pouze po domluvě s vedením hotelu nebo pracovnicemi na recepci.

22. Není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělých osob v pokoji, ani ostatních prostorách hotelu nebo na dětském hřišti. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí.

23. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovacího služby před uplynutím dohodnuté doby.

Tento ubytovací řád nabývá účinnosti od 1.1.2011 a vztahuje se na všechny ubytované. Aktualizováno 5.10.2020.

Děkujeme za dodržování ubytovacího řádu a přejeme Vám příjemný pobyt.